Salg af bolig

Vurderingsmand

Når salg af en bolig er besluttet skal boligen vurderes af en uvildig vurderingsmand.

Kontakten til vurderingsmanden foretages af andeleshave. 
Her link til vurderingsmand hjemmeside.

Kontaktoplysninger :

Christian Bjørnson

Direkte tlf.nr.: 8817 8703 (der kan ikke sendes SMS til dette nummer).

 

Mail: cbj@focus2.dk

 


Vurderingsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter.

Skulle vurderingsmandens vurdering ikke kunne godkendes, kan der klages til boligretten.

Vurderingsmanden beregner sig et honorar, der varierer efter opgavens størrelse. Standarthonorareret er på 4.125 kr.
Hvis der ønskes at vuderingsmand skal deltage ved overdragelse af bolig for at bekræfte evt. udbedringer af skader, manglende vedligeholdelse mm. vil honoraet være på i alt kr. 5.000,- 
Bemærk at skulle der være et fradrag i vuderinger grundet misvedligeholdelse, manglende rengøring, defekter eller andet og dette istandsætte af sælger før overdragelse skal denne udbedring godkendes af Vuderingsmanden.

Honoraret debiteres i første omgang til vores administrator, som videre­fakturerer til sælger i forbindelse med afregning for handelen.

Er handelen ikke gennemført senest 3 måneder efter vurderingen opkræves honoraret sammen med boligafgiften for pågældende måned.

NB: En vurdering gælder i 6 måneder.


Grundlag for vurderingen

Vurderinger udføres i overensstemmelse med §5 i Lov om andelsboliger. (se uddrag af loven nederst på denne side).

En vurdering omfatter alene de forbedringer, som andelshaveren oplyser om. Andelshaveren er ansvarlig for disse oplysningers rigtighed.

Hvor der foreligger dokumentation for forbedringer, skal disse ligge parat og udleveres til vurderingsmanden.

Hvis der ikke foreligger dokumentation foretages vurderingen efter bedste skøn og overbevisning.

Vurderingen foretages visuelt. Der foretages ikke hultagning ved skjulte konstruktioner og installationer. Ansvaret for lovlighed af disse påhviler sælger, såvel som sælger er ansvarlig for alle forbedringsarbejders lovlighed.

Sælger er forpligtet til at fremskaffe nødvendig dokumentation for arbejder, der kræver anmeldelse eller autorisation. Fx. bygningsattester på evt. carport, udestue el. andet.

Se også Vejledning ved salg vedr. forbedringer og løst inventar.

Se også Vuderingsmandens tips Her


Uddrag af Lov om andelsboligforeninger:

§ 5, stk. 9
"Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen, med fradrag af eventuelt værdiforringelse på grund af alder eller slidtage.”

§ 5, stk. 10
"Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår anden retshandel, bortset for køb af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden.
Indgås i forbindelse med overdragelsen nogen anden retshandel, må erhververens vederlag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge."