Salg af bolig

Vejledning ved salg af andelsbolig

Denne inform​ation indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med salg af din andelsbolig.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, så kontakt bestyrelsen eller ring til overdragelsesafdelingen hos Sven Westergaards Ejendoms-administration Kontaktperson:

Birgitte Borch 

Sagsbehandler Andelsoverdragelse

T arb:3376 4728 ml.kl.9-12
E mail:bbo@swe.dk


Hvordan startes et salg op?

Du starter med at orientere bestyrelsen. Så får du rådgivning og du får sat din bolig til salg på vores hjemmeside.

Desuden skal selv du kontakte en vurderingsmand der vil vurderer din bolig, her link til Vuderingsmand hjemmeside. 
Direkte telefon: 8817 8703 (der kan ikke sendes SMS til dette nummer). Mail cbj@focus2.dk
Se mere om vurdering længere nede. 


Hvor lang tid tager en overdragelse

Normalt tager det en månedstid at overdrage en andelsbolig, fra du indsender de nødvendige oplysninger til administrator og til du modtager købesummen på din bankkonto. Men du kan selv gøre meget for, at der ikke spildes tid.


Hvad med forbedringer og løst inventar

Forbedringer i boligen samt  løst inventar bliver vurderet af vurderings-manden.
Når vuderingsmand er bestilt vil der forud for besigtilsen blive tilsendt et skema hvori forbedringer / udført vedligeholdelse inde som ude, evt. opført carport eller udestue, eller andre forbedringer skal noteres.
Ovenstående skal noteres med anskaffelsespris samt hvornår dette er udført.
Dette bør så vidt som muligt ledsager af bilag, faktura eller anden dokumentation for udførslen / anskaffelsen.
Ovenstående skema samt dokumentation skal sendes til vuderingsmanden seneste kl. 10 dagen før besigtielse.  

Læs også siden Vurderingsmand

Se vurderingsmandens tips Her

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på vurderingsmanden, så kontakt denne snarest muligt.

Vurderingsmanden indsender sin vurderingsrapport direkte til admini-strator, med kopi til dig og bestyrelsen. Vurderingsmanden sender regningen for sit arbejde til administrator. Beløbet bliver modregnet, når du får udbetalt købesummen for andelen.

Er andelen derimod ikke solgt indenfor 3 måneder vil regningen blive opkrævet sammen med boligafgiften.


Fastsættelse af pris på andelen

Når du modtager vurderingsrapporten, vil der på forsiden stå et samlet beløb for værdien af forbedringer samt et beløb for det løsøre, som du over for vurderingsmanden har oplyst skal indgå i handelen.

Disse beløb, samt den seneste godkendte andelsværdi, udgør tilsammen den maksimale pris, som du må forlange for din andel.

Såfremt vurderingsmanden har angivet et fradrag / tilbagehold, kan du enten vælge at give fradraget til køber eller selv stå for udbedring af de nævnte fejl/ mangler.
Bemærk at udbedres evt. fejl/mangler (fradrag / tilbagehold) forud for overdragelsen til køber skal udbedringen godkendes af vurderingsmand ved overdragelsen, udgiften for vurderingsmandens ekstra ydelse/besøg afholdes af sælger.

Såfremt der er tale om eksempelvis en lovliggørelse / anmeldelse til kommunen, skal dokumentationen foreligge eller fremskaffes.


Hvordan finder jeg en køber

Har du ikke selv en køber til din bolig, kan du rette henvendelse til administrationsudvalget, der kan orientere dig om, hvorvidt der folk på venteliste.

Har du ikke umiddelbart en køber, kan det være en god ide, at indrykke en annonce i Den Blå Avis eller på Boligas hjemmeside.

Du kan også benytte dig af en ejendomsmægler, men du skal være opmærksom på, at mægleren, for sit honorar, kun kan være behjælpelig med at finde en køber, idet den øvrige salgsprocedure vil være den samme, som hvis du selv ordner salget.

Når du har fundet en køber, skal du selv aftale prisen med vedkommende.

I prisen kan du medregne forbedringer, som du har fået udført - dog kun til den nedskrevne værdi, som vurderingsmanden har angivet. Du kan dog ikke aftale en samlet pris, der er højere end den pris bestyrelsen kan godkende. Der ikke noget i vejen for, at du sælger til en lavere pris end den maksimale.


Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg har fundet en køber

For at salgsprocessen kan startes op, skal der foreligger en vurdering af andelen, når dette er gjort kan boligen sælges,
Når der er fundet en køber udfyldes foreningens overdragelsesblanket, på administartionens hjemmeside, Klik Her.

 

                   SWE
                   St. Kongensgade 24 B
                   1264 København K

Overdragelsesdokumentet danner grundlag for udarbejdelse af den egentlige overdragelsesaftale, og det skal være underskrevet af hhv. køber og sælger.

Dokumentet skal udfyldes med bl.a. følgende oplysninger:

  • Sælgers navn, adresse og CPR-nummer
  • Købers navn og adresse
  • Vurderingsrapport (sendes af vurderingsmanden)
  • Oplysning om den aftalte salgspris
  • Oplysning om dato for overdragelsen
  • Dit originale andelsbevis
  • Din nye adresse

Administrator starter først udarbejdelsen af overdragelsesaftalen, når alle oplysninger er modtaget på den, af sælger og køber underskrevne blanket.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af overdragelsesaftalen udarbejder administrator endvidere det lovpligtige nøgletalsskema for boligen.

(Ved salg gennem ejendomsmægler, skal dette dokument dog bestilles særskilt hos administrator samtidig med indgåelse af aftale med mægleren).

 


Hvornår modtager jeg dokumenterne fra administrator

Ca. 1 uge efter at administrator har modtaget ovennævnte dokumenter, modtager køber og sælger samt bestyrelsen et eksemplar af overdragelses-aftalen på mail.

(Har køber eller sælger ikke mail fremsendes papirerne pr. post).

Derefter underskrives aftalen af parterne samt bestyrelsen ved hælp af elektronisk elektronisk underskrift.

Det er vigtigt, at aftalen underskrives så hurtigt som muligt, da køber skal nå at instruere sin bank om overførsel af købesummen for andelen.

Husk endvidere, at køber, ifølge loven om forbrugerbeskyttelse, har en fortrydelsesfrist på 6 dage, efter aftalen er skrevet under.

Så snart overdragelsesdokumenterne er underskrevet og meddelelse herom er modtaget i administrationen får køber oplyst det samlede beløb der skal indbetales til foreningens konto.


Omkostninger ved salget

Udover honoraret til vurderingsmanden betaler sælger et gebyr til foreningen

Endvidere betaler både køber og sælger et gebyr til administrator.


Når aftalerne er underskrevet

Når overdragelsesaftalen er underskrevet, skal køber indbetale købesummen på foreningens konto, senest 8 dage før overdragelses-dagen.

Et par dage før overdragelsen undersøger administrator, om køber har indbetalt beløbet. Hvis køber ikke har indbetalt, sender administrator en rykker til køber, samt en orientering til dig som sælger. Køber bør ikke overtage andelsboligen før der er indbetalt.


Overtagelsesdagen

Sælger skal selv arrangere med køber, hvornår der udleveres nøgler på overtagelsesdagen. Sælger skal også selv arrangere med køber, at der bliver aflæst el, gas, vand.

(Blanketter kan downloades her fra hjemmesiden).

Husk det er sælger, der hæfter overfor forsyningsselskaberne, indtil der er aflæst.

Sælger skal meddele Rubinens administrator om salget og oplyse købers navn, se nedenfor.


Refusionsopgørelse

Der laves IKKE refusionsopgørelse.

Afregning af forudbetaling til Grundejerforeningen Rubinen aftales med køber om betaling af den del som køber hæfter for
Det bedes bemærket at opkrævning for Rubinen betales halvårlig forud, og indeholder udgiften til vedligeholdelse af fællesarealer samt tv grundpakke.

Alle andre forhold fremgår af overdragelsesaftalen. 

 

Grundejerforeningen Rubinen

Sælger meddele ejerskifte til Grundejerforeningen Rubinen v/SWE, FSoffi Sesse Xenia Bonde, ssb@swe.dk – tlf. 3376 4743


Mangelindsigelser

Snarest muligt efter overtagelsen skal køber gennemgå andelslejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andelen.

Såfremt køber konstaterer mangler, der ikke er omtalt i vurderings-rapporten, skal indsigelser fremsættes over for sælger senest 8 dage efter overtagelsen, med kopi til administrator.

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan admini-strator tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.


Fradrag / tilbageholdelse

Såfremt det af vurderingsrapporten fremgår, at der er mangler, som sælger skal afhjælpe inden overtagelsesdagen, skal sælger senest 5 dage efter overtagelsesdagen - eller dispositionsdagen, hvis denne ligger forud for overtagelsesdagen - fremsende dokumentation til administrator for, at manglerne er er afhjulpet. Hvis dokumentationen ikke fremkommer, vil det i vurderingsrapporten anslåede beløb til afhjælpning blive fratrukket afregningen til sælger og udbetalt til køber.

Er der i salgsaftalen givet nedslag i forhold til den maksimale pris, og det er aftalt med køber, at manglerne er indeholdt i den nedsatte pris, beder man køber at underskrive et notat om dette, og indsender notatet til SWE som dokumentation.


Hvis der er givet pant i andelsboligen

Hvis der er pant eller udlæg i andelsboligen, har administrator pligt til at betale disse beløb ud af købesummen. Administrator skal derfor først spørge sælgers kreditorer, hvor meget der skyldes. Først når der er hel klarhed med kreditorerne, kan administrator udbetale restbeløbet til dig. Hvis administrator skal aflyse pant og udlæg i din andelsbolig, skal der betale et gebyr til administrator.

For at sikre, at eventuelle pantebreve i andelsboligen bliver aflyst, tilbageholder administrator kr. 50.000 pr. pantebrev, indtil de er aflyst.


Hvornår modtager jeg salgssummen

Da administrator skal afvente, at købers frist til indsigelser udløber, og da administrator skal indgå aftaler med de, der har pant og udlæg i andels-boligen, går der normalt op til ca. 3-4 uger fra overtagelsesdagen, til at pengene er til rådighed på din bankkonto.


Hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret i ovenstående, så spørg administrationsudvalget, eller ring til vores administrator:

    Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, 
    Store Kongensgade 24B,
    1264 København K.
    Tlf. 33 13 78 00 (spørg efter overdragelsesafdelingen)